ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG

 THÔNG BÁO  :  Hoạt động 24/24 không nghĩ lễ Tết, Chúng tôi tiếp nhận toàn bộ các API xả thẻ, Thời vụ, Chọn lọc mệnh giá . . .

NẠP & RÚT TỰ ĐỘNG MIN 10.000 MIỄN PHÍ 24/24  


 LƯU Ý  : Sai Mệnh Giá -50% Mệnh Giá Nhỏ Hơn. Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho ShopGame & Web thẻ Tại Đây set cấp Api.

►  Không kết nối với API game bài, thẻ lừa đảo, trộm cắp... cố tình đổi sẽ khóa tài khoản.

► Thẻ Bảo Lưu Được Liên Hệ ADMIN Thu Giá Tốt.

► Thẻ Cần Điền Đúng Serial Để Được Hỗ Trợ Khi Cần.

► Xem lịch sử đổi thẻ Tại Đây  

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 13.1% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Vip 12.8% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7%
Đối tác 11.6% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 10.7% 0%
Vip 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 10.4% 0%
Đối tác 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 9.2% 0%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 17.7% 17.7% 17.7% 17.2% 15.5% 14.7% 14.2% 13.7% 0%
Vip 17.4% 17.4% 17.4% 16.9% 15.2% 14.4% 13.9% 13.4% 0%
Đối tác 16.2% 16.2% 16.2% 15.7% 14% 13.2% 12.7% 12.2% 0%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2%
Vip 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7%
Đối tác 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 9.5% 9.5% 12% 9.5% 9.5% 9.5% 12% 9.5% 9.5%
Vip 9.2% 9.2% 11.7% 9.2% 9.2% 9.2% 11.7% 9.2% 9.2%
Đối tác 8% 8% 10.5% 8% 8% 8% 10.5% 8% 8%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 0%
Vip 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 0%
Đối tác 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 0%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12.2% 12.2% 0% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2%
Vip 11.7% 11.7% 0% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7%
Đối tác 10.2% 10.2% 0% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 18.2% 10% 14.2% 10% 10% 10% 17.2% 10% 18.2%
Vip 18.2% 9.5% 14.2% 9.5% 9.5% 9.5% 17.2% 9.5% 18.2%
Đối tác 18.2% 8% 14.2% 8% 8% 8% 17.2% 8% 18.2%