ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG

 THÔNG BÁO  :  Hoạt động 24/24 không nghĩ lễ Tết, Chúng tôi tiếp nhận toàn bộ các API xả thẻ, Thời vụ, Chọn lọc mệnh giá . . .

Từ 01/7/2024 do chính sách của Nhà Nước về cập nhật trắc sinh học, Autocard27.com sẽ thu 5.000đ phí rút tiền và duyệt tay nên đơn sẽ chậm. Dự kiến ngày 11/7/2024 sẽ ổn định lại!  


 LƯU Ý  : Sai Mệnh Giá -50% Mệnh Giá Nhỏ Hơn. Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho ShopGame & Web thẻ Tại Đây set cấp Api.

►  Không kết nối với API game bài, thẻ lừa đảo, trộm cắp... cố tình đổi sẽ khóa tài khoản.

► Thẻ Bảo Lưu Được Liên Hệ ADMIN Thu Giá Tốt.

► Thẻ Cần Điền Đúng Serial Để Được Hỗ Trợ Khi Cần.

► Xem lịch sử đổi thẻ Tại Đây  

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 14.2% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 15.5% 15.5% 14.1% 14.1%
Vip 13.9% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 15.2% 15.2% 13.8% 13.8%
Đối tác 12.7% 13% 13% 13% 13% 14% 14% 12.6% 12.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0%
Vip 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 0%
Đối tác 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 0%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 17.5% 17.5% 17.5% 17% 16% 14% 13.5% 13.5% 0%
Vip 17.2% 17.2% 17.2% 16.7% 15.7% 13.7% 13.2% 13.2% 0%
Đối tác 16% 16% 16% 15.5% 14.5% 12.5% 12% 12% 0%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 15.6% 15.6% 15.5% 15.6% 15.6% 15.6% 15.5% 15.6% 15.6%
Vip 15.1% 15.1% 15% 15.1% 15.1% 15.1% 15% 15.1% 15.1%
Đối tác 13.6% 13.6% 13.5% 13.6% 13.6% 13.6% 13.5% 13.6% 13.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 13.2% 13.2% 12% 13.2% 13.2% 13.2% 12% 13.2% 13.2%
Vip 12.9% 12.9% 11.7% 12.9% 12.9% 12.9% 11.7% 12.9% 12.9%
Đối tác 11.7% 11.7% 10.5% 11.7% 11.7% 11.7% 10.5% 11.7% 11.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 0%
Vip 20.2% 20.2% 20.2% 20.2% 20.2% 20.2% 20.2% 20.2% 0%
Đối tác 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 0%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12.7% 12.7% 0% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7%
Vip 12.2% 12.2% 0% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2%
Đối tác 10.7% 10.7% 0% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 18.2% 11.3% 14.2% 11.3% 11.3% 11.3% 17.2% 11.3% 18.2%
Vip 18.2% 10.8% 14.2% 10.8% 10.8% 10.8% 17.2% 10.8% 18.2%
Đối tác 18.2% 9.3% 14.2% 9.3% 9.3% 9.3% 17.2% 9.3% 18.2%